Warunki techniczne przyłączenia i dostawy gazu

Każdy ubiegający się o przyłączenie do sieci gazowej musi wystąpić do dostawcy gazu z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia i dostawy gazu do budynku.

 

W Polsce obowiązują ustawy i roz­porządzenia określające zasady kształ­towania polityki energetycznej pań­stwa. Celem tych przepisów jest zapewnienie bezpieczeństwa energe­tycznego oraz oszczędne i racjonalne użytkowanie paliw i energii.

 

Obowiązujące przepisy dzielą odbior­ców gazu na trzy grupy. Według naj­nowszych projektów do grupy III zali­cza się odbiorców zużywających paliwa płynne w ilości do 7300 m3 miesięcznie lub 10 m3/h (w przeliczeniu na gaz ziem­ny wysokometanowy). W tej grupie od­biorców znajdują się mieszkańcy bu­dynków jednorodzinnych, używający gazu do przygotowania posiłków, ciepłej wody i ogrzewania pomieszczeń.

 

Warunki techniczne przyłączenia i dostawy gazu określa dostawca na podstawie wniosku (wzór nr 1), który powinien zawierać:

 • dane wnioskodawcy
 • oznaczenia miejsca zamieszkania i miejsca przyszłego podłączenia gazu,
 • dokument stwierdzający tytuł prawny do obiektu lub gruntu, do któ­rego ma być dostarczany gaz;
 • plan sytuacyjny z zaznaczeniem obiektów i ich dokładnym adresem;
 • charakterystykę zapotrzebowa­nia i cel wykorzystywania gazu;
 • wyszczególnienie odbiorników gazu;
 • kubaturę i powierzchnię użytko­wą obiektu – dla poboru gazu do ce­lów grzewczych;
 • zapotrzebowanie na chwilową moc maksymalną paliwa gazowego;
 • szczególne wymagania i propozy­cje wnioskodawcy odnośnie warun­ków pracy przyłączanych urządzeń.

 

W obowiązującym obecnie wzorze wniosku wymagane jest również:

 • potwierdzenie danych przez ad­ministrację budynku, jeśli wniosek do­tyczy budynku wielorodzinnego;
 • uzyskiwanie zgody na podłącze­nie od Społecznych Komitetów Ga­zyfikacji, jeśli przyszły odbiorca ma być podłączony do sieci wykonanej przez komitet w okresie pięciu lat od daty przekazania jej na rzecz dostaw­cy gazu.

 

Określenia warunków technicznych przyłączenia i dostawy gazu (wzór nr 2) powinno zawierać:

 • wskazanie miejsca przyłączenia do czynnej sieci gazowej;
 • określenie parametrów technicz­nych przyłączanego gazociągu;
 • określenie parametrów zasilania – rodzaj gazu, ciśnienie, maksymalny pobór godzinowy;
 • wymagania dotyczące urządzenia pomiarowego – rodzaj i przepustowość;
 • propozycję sposobu finansowania przyłącza;
 • termin ważności wydanych wa­runków;
 • informacje o zawarciu umowy, podstawowe przepisy związane z pro­jektowaniem i budową sieci oraz insta­lacji gazowych, informacje technicz­ne dla przyszłego odbiorcy gazu.

 

Po otrzymaniu warunków technicz­nych przyłączenia i dostawy gazu od­biorca może rozpocząć prace związa­ne z podłączeniem swojego obiektu do czynnej sieci gazowej. Zarówno etap projektowania, jak i wykonaw­stwa musi się odbywać zgodnie z obo­wiązującymi przepisami ze szczegól­nym uwzględnieniem:

 • Prawa Budowlanego z 7.07.94 r., Dz. U. nr 89/94;
 • Rozporządzenia MGPiB z 14.12.94 w sprawie warunków technicznych, ja­kim powinny odpowiadać budynki, ich usytuowanie – Dz. U. nr 10/95;
 • Rozporządzenia Ministra Prze­mysłu i Handlu z 14.11.95 r. w spra­wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe – Dz. U. nr 139/95.

 

Podstawowe informacje dla przy­szłego odbiorcy gazu zawarte są w wa­runkach technicznych przyłączenia i dostawy gazu.

 

Ostatnim etapem związanym z ga­zyfikacją budynku mieszkalnego jest przyłączenie odbiorcy do czynnej sie­ci gazowej. Następuje ono po:

 • dokonaniu przez nadzór budow­lany i dostawcę gazu – każdego w za­kresie swych kompetencji – odbioru technicznego sieci gazowej;
 • zgłoszeniu odbiorcy o wykonaniu instalacji wewnętrznej, zainstalowaniu odbiorników gazu zgodnie z dokumen­tacją techniczną opracowaną na pod­stawie warunków technicznych przy­łączenia i obowiązujących przepisów;
 • zawarciu umowy o dostarczanie gazu;
 • nagazowaniu sieci gazowej.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.